You are currently viewing สถานที่ต้นกำเนิด แต่กลับเป็นศาสนาที่สาบสูญ

สถานที่ต้นกำเนิด แต่กลับเป็นศาสนาที่สาบสูญ

  • Post author:
  • Post category:Blog

พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมากศาสนาหนึ่งในโลก รวมถึงประเทศไทยของเราเองศาสนาพุทธนี้เรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือกันจากการศึกษาเราจะทราบกันดีว่าต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนานั้นคือที่ประเทศอินเดียทแต่ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าคนอินเดียส่วนมากนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาอื่นๆเสียมากกว่าแทบจะไม่หลงเหลือคนที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ในประเทศอินเดียเลย ทั้งๆที่อินเดียเป็น สถานที่ต้นกำเนิด และเคยได้รับการกล่าวขานถึงสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นชมพูทวีปอันเป็นจุดหมายสูงสุดของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องการเดินทางมาจาริกบุญกัน สาเหตุใดที่ทำให้ศาสนาพุทธค่อยๆเลือนหายไปจากประเทศอินเดีย

สถานที่ต้นกำเนิด การนับถือเลือนหายไปกับการตายของกษัตริย์

ในช่วงเวลาหนึ่งไม่กี่ร้อยปีหลังจากพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน พระพุทธศาสนาก็กลับเฟื่องฟูขึ้นอย่างมากในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งพระองค์ทรงนับถือและเลื่อมใสในศาสนาพุทธ จากการที่พระองค์ทรงทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี จึงทำให้มีผู้เลื่อมใสนับถือศาสนาพุทธตามพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอย่างมาก พระองค์ยังได้ทรงส่งทูตศาสนาไปยังพื้นที่ต่างๆและได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมา แต่เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ลงพระพุทธศาสนาก็ขาดผู้อุปถัมภ์ดูแลและถูกละเลยจากชนชั้นสูงในอินเดีย เนื่องจากศาสนาพุทธนั้นสอนให้ทุกคนเท่าเทียมกัน จึงทำให้คนอินเดียที่มีการถือชนชั้นวรรณะโดยเฉพาะคนที่อยู่วรรณะสูง ไม่พอใจที่จะต้องไปอยู่ในระดับเดียวกันกับคนที่วรรณะต่ำกว่า

การแก่งแย่งชิงดีและการถูกแทรกแซงจากศาสนาอื่น

การที่เหล่าวัดวาอารามและพระสงฆ์ได้รับการทำนุบำรุงจากองค์พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอย่างดี จึงทำให้พระสงฆ์นั้นร่ำรวยและมีอำนาจมากพอสมควร หลังจากพระเจ้าอโศกมหาราชสิ้นพระชนม์ลงเหตุการณ์ภายในวงการสงฆ์ก็เริ่มระส่ำระสาย เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน หลงไหลได้ปลื้มไปกับลาภยศที่ตนเองได้รับจนไม่สนใจธรรมวินัยที่ควรปฏิบัติ ประกอบกับการขึ้นมามีอิทธิพลแทนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีอิทธิพลพื้นฐานความเชื่อเดิมของคนอินเดียในเรื่องของการแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่แล้ว รวมถึงการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามของชาวมุสลิม ทำให้คนอินเดียจำนวนมากหมดศรัทธากับศาสนาพุทธและหันไปนับถือศาสนาอื่นแทน